Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie serwisu fischerserwis.com na rzecz osób fizycznych w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ogłoszeń związanych z Techniką Grzewczą.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają odpowiednio:
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane przez fischerserwis w ramach Serwisu
Regulamin — niniejszy Regulamin sporządzony przez fischerserwis, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu fischerserwis.com

3. Zasady funkcjonowania serwisu fischerserwis.com

3.1. fischerserwis.com świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości tymczasowej emisji ogłoszeń dotyczących sprzedaży asortymentu z branży Techniki Gzewczej wraz z ich zdjęciami.
3.2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na internetowych stronach Serwisu fischerserwis.com, w szczególności poprzez podanie: a) danych kontaktowych Użytkownika b) opisu sprzedawanego towaru, c) danych technicznych towaru, d) oczekiwanej ceny sprzedaży, e) stanu towaru.
3.3. Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia wystawienie Ogłoszenia przez Użytkownika.
3.4. Emisja Ogłoszenia jest bezpłatna przez okres 90 dni od momentu ukazania się ogłoszenia na stronie pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.
3.5. Serwis fischerserwis.com nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami fischerserwis.
3.6. Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Użytkownika w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego przedmiotu, bądź jednego rodzaju usługi związanej z branżą Techniki Grzewczej. Ten sam przedmiot, bądź usługa związana z branżą Techniki Grzewczej nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.
3.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw fischerserwis, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis fischerserwis.com nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
3.8. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich Użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
3.9. fischerserwis.com ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi fischerserwis, jak również inne treści zakazane przez prawo.
3.10. Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży związaną z szeroko pojętą branżą Techniki Grzewczej.

4. Zasady uczestnictwa

4.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez fischerserwis.com jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.2. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
4.3. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie fischerserwis.com czynności w ramach niniejszej usługi.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez fischerserwis.com usługi w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się rozpocząć.
5.2. Reklamacje powinny zostać zgłoszone do fischerserwis.com za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, numeru Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, dokładne opisanie powodu reklamacji.

6. Zmiany Regulaminu

6.1. Regulamin może zostać zmieniony przez fischerserwis.com. O zmianach i o terminach ich obowiązywania fischerserwis.com poinformuje na stronie internetowej.
6.2.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz jego zmian.